מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הביומכניקה - 334222 (Current)

334222 - יסודות הביומכניקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114071 פיסיקה 1מ       מקצועות קדם
  114074 פיסיקה 1פ'     או
 
  034029 מכניקת מוצקים 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  084505 מכניקת המוצקים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


כוח, מאמץ, דפורמציה, עיבור, חוק הוק המוכלל, חומר אלסטי וויסקואלסטי, מוטות במתיחה, קורות בכפיפה, צינורות בפיתול, מיכלי לחץ, מתח פנים, שיטות אנרגיה, קריסת מוטות ותמט צינורות דקי דופן, קריטריוני כשל, קינמטיקה ודינמיקה של גוף קשיח, מערכות צירים סובבות, דוגמאות מגוף האדם, מפרקים, שרירים.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.07.2020 א
  ג 22.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
201 ביורפואי 10:30-12:30 ג פרופ"מ קורין נתנאל הרצאה 10 11
201 ביורפואי 08:30-09:30 ד
201 ביורפואי 14:30-16:30 א מר אפשטיין מרק תרגול 11
 
201 ביורפואי 10:30-12:30 ג פרופ"מ קורין נתנאל הרצאה 10 12
201 ביורפואי 08:30-09:30 ד
202 ביורפואי 11:30-13:30 ה מר אפשטיין מרק תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 springer n. ozkaya, m. nadin, d.goldsheyder n. ozkaya, m. nadin, d.goldsheyder fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion and deformation
2010 laxami r.k.bansal a textbook of strength of materials: mechanics of solids (si units) 5th edition

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:08:10