מקצוע מידע על מקצוע : לוגיקה למדעי המחשב - 234292 (Current)

234292 - לוגיקה למדעי המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח       מקצועות קדם
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104293 תורת הקבוצות ו -    
  104290 תורת הקבוצות     או
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  106156 לוגיקה מתמטית      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      


תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים: הגדרת התחשיבים, סמנטיקה, מערכות הוכחה, משפטי שלמות ונאותות, משפטי קומפקטיות ושימושיהם.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 16.07.2021 א
  ג 12.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 11
    09:30-10:30 ג   תרגול 11
 
    14:30-16:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ד   תרגול 12
 
    14:30-16:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 13
    12:30-13:30 ה   תרגול 13
 
    14:30-16:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 14
    12:30-13:30 ג   תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 19/01/2021 בשעה 08:05:03