מקצוע מידע על מקצוע : לוגיקה למדעי המחשב - 234292 (Current)

234292 - לוגיקה למדעי המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104290 תורת הקבוצות       מקצועות קדם
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח     או
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  106156 לוגיקה מתמטית      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      


תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים: הגדרת התחשיבים, סמנטיקה, מערכות הוכחה, משפטי שלמות ונאותות, משפטי קומפקטיות ושימושיהם.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים
המתפרסמים באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.07.2020 א
  ה 01.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 11
6 טאוב 09:30-10:30 ג מר מח'ול וסים תרגול 11
 
1 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 12
9 טאוב 10:30-11:30 ד גב שפי גל תרגול 12
 
1 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 13
7 טאוב 14:30-15:30 ב מר ברונפמן לירון תרגול 13
 
1 טאוב 12:30-14:30 ב ד"ר ויזל יקיר הרצאה 10 14
9 טאוב 13:30-14:30 ג מר אמיר אדר תרגול 14
 
        ד"ר ויזל יקיר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:06:47