מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב שפת פייתון - 234128 (Current)

234128 - מבוא למחשב שפת פייתון
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234106 מבוא למדעי המחשב ר'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      
  274121 קורס מחשב לרפואנים      


הקורס מיועד לכלל הסטודנטים בטכניון. מבנה המחשב. חומרה ותכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד ותכנות בשפת פייתון: ערכים, משתנים, ביטויים, טיפוסי נתונים בפייתון, התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של פייתון: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב. אלגוריתמים: פיתוח מונחה נכונות וסיבוכיות בסיסית. פתרונות אלגוריתמים למיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
סטודנטים הנרשמים באיחור לקורס לא
יוכלו להגיש את שיעורי הבית שזמן
הגשתם חלף.
====================================
שפת פייתון מחליף בחורף תש"ף את
המקצועות שפת סי ו-מטלאב.
====================================
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 20.02.2020 א
  ד 11.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 ב ד"ר ארז יעל הרצאה 10 11
          מעבדה 11
505 אולמן 12:30-14:30 ב מר נסאר מוחמד תרגול 11
 
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 ב ד"ר ארז יעל הרצאה 10 12
          מעבדה 12
505 אולמן 12:30-14:30 ג מר חאיק רוג'ה תרגול 12
 
1 אוד'בטלר 10:30-12:30 ב ד"ר ארז יעל הרצאה 10 13
          מעבדה 13
501 אולמן 14:30-16:30 ד מר אבו יונס איימן תרגול 13
 
2 טאוב 12:30-14:30 ב פרופ. ריבלין אהוד הרצאה 20 21
          מעבדה 21
302 אולמן 12:30-14:30 ה מר אלול יונתן תרגול 21
 
2 טאוב 12:30-14:30 ב פרופ. ריבלין אהוד הרצאה 20 22
          מעבדה 22
504 אולמן 10:30-12:30 ג מר כהן רגב תרגול 22
 
2 טאוב 12:30-14:30 ב פרופ. ריבלין אהוד הרצאה 20 23
          מעבדה 23
705 אולמן 14:30-16:30 ד מר ברטה אוהד תרגול 23
 
2 טאוב 12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 31
          מעבדה 31
504 אולמן 12:30-14:30 ב מר חטיב רג'אאי תרגול 31
 
2 טאוב 12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 32
          מעבדה 32
801 אולמן 08:30-10:30 ג מר כהן רגב תרגול 32
 
2 טאוב 12:30-14:30 ה ד"ר נופברי ילנה הרצאה 30 33
          מעבדה 33
801 אולמן 08:30-10:30 ד מר אלול יונתן תרגול 33
 
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 40 41
          מעבדה 41
802 אולמן 12:30-14:30 ב מר מטייב גארי תרגול 41
 
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 40 42
          מעבדה 42
311 אולמן 08:30-10:30 ג מר אמיתי יותם תרגול 42
 
1 טאוב 12:30-14:30 ג ד"ר נופברי ילנה הרצאה 40 43
          מעבדה 43
311 אולמן 12:30-14:30 ה מר אבו יונס איימן תרגול 43
 
        פרופ. ריבלין אהוד הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69
 
        פרופ. ריבלין אהוד הרצאה 77 77
          מעבדה 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:34:25