מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשב - שפת סי אנגלית - 234126

234126 - מבוא למחשב - שפת סי אנגלית
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      
 
  035019 תכנות בשפת סי למכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מיועד לסטודנטים בביה"ס הבינלאומי בטכניון ויינתן בשפה האנגלית. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. בדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. מדדים ליעילות האלגוריתם. בעיות במספרים ממשיים והתכנסות. בעיות במספרים שלמים. פעולות במערכים: מיון, חיפוש, מיזוג. רקורסיה אלמנטרית.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 80 81
          מעבדה 81
          תרגול 81
 
          הרצאה 80 86
          מעבדה 86
          תרגול 86


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 addison-wesley longman a. kelly and i. pohl a book on c___4th ed.
1988 prentice hall b.kernigham and d. ritchie the c programming language_2nd ed.

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:34:40