מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב מ" - 234114 (Current)

234114 - מבוא למדעי המחשב מ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      
 
  094704 סדנת תכנות בשפת סי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  234108 מבוא לתכנות לרפואנים      


הקורס מיועד לסטודנטים למדעי המחשב. המקצוע 234111 (מבוא למדעי המחשב) יענה על הדרישה לקדם בכל מקום שבו נדרש 234114. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפוש לעומק. מיון יעיל.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 22.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 10 11
          מעבדה 11
1 סגו 14:30-16:30 ג   תרגול 11
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 10 12
          מעבדה 12
5 ה.כימית 12:30-14:30 ב   תרגול 12
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 10 13
          מעבדה 13
6 טאוב 10:30-12:30 ב   תרגול 13
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 21
          מעבדה 21
6 ה.כימית 12:30-14:30 ה   תרגול 21
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 22
          מעבדה 22
233 אמדו 10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב גב ארז יעל הרצאה 20 23
          מעבדה 23
8 טאוב 14:30-16:30 ד   תרגול 23
 
        פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 31/10/2020 בשעה 18:31:06