מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה 2פ" - 114076

114076 - פיסיקה 2פ'
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   (   מקצועות קדם
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
  113014 השלמות פיסיקה 2-סווג חלק ב'   ( או
) 114074 פיסיקה 1פ' ו -    
 
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
 
  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  114249 פיסיקה 2 ר      
  115249 פיסיקה 2רל      
 
  114052 פיסיקה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  114078 פיסיקה 2ל      


אלקטרוסטטיקה - מטענים ושדות, פוטנציאל חשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, שדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, מעגל rlc, משוואות מקסוול ומשוואת הגלים האלקטרומגנטיים, פיתרון גלי של משוואת מקסוול, שדות חשמליים בחומר, שדות מגנטיים בחומר.


הערות
הקורס מכיל שעתיים סדנא בתאום עם
הסטודנטים.
מתרגל אחראי: רועי רחין.
בודקת תרגילים: עופר נויפלד.
אחראי סדנא: ניצן בלאו, יובל ניצב.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
500
501
502
503
504
505
506
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 29.07.2019 א
7
9
טאוב
טאוב
13:00-16:00 ג 24.09.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 11
507 פישבך 08:30-10:30 ד
501 אולמן 08:30-10:30 ג מר בלאו ניצן תרגול 11
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 12
507 פישבך 08:30-10:30 ד
502 אולמן 08:30-10:30 ג מר רחין רועי תרגול 12
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 13
507 פישבך 08:30-10:30 ד
503 אולמן 14:30-16:30 ג מר ניצב יובל תרגול 13
 
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ"מ שגיא יואב הרצאה 10 14
507 פישבך 08:30-10:30 ד
502 אולמן 12:30-14:30 א מר רחין רועי תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 12:18:29