מקצוע מידע על מקצוע : מד"ח וטורי פוריה - 104223 (Previous)

104223 - מד"ח וטורי פוריה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות      
  234299 שיטות מתמטיות ליישומי מחשב      
 
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'      


דרישות קדם: (104013 או 104014 או 104022 או 104281 או 104032) ו- (104016) ו- (104131 או 104135 או 104285 או 104035). דיון כללי על משוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח) ותנאים מצורפים. התרת משוואות מסדר ראשון. בעיית קושי וקווים אופייניים. מיון מד"ח מסדר שני והבאתם לצורה קנונית. בעיה מוצגת היטב. משוואת הגלים החד- ממדית, שיטת ד'למבר. בעיית שטרם-ליוביל, מרחבי מכפלה פנימית ומערכות אורתונורמליות. התכנסות טורי פורייה הקלסיים, משפט דיריכלה, משפטי גזירה ואינטגרציה. שיטת הפרדת משתנים, משוואת החום והגלים בקטע סופי. משוואת לפלס ופואסון. עקרון המקסימום ותכונות פונקציות הרמוניות.
מועדי בחינות 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
305
311
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 19.09.2019 א
305 אולמן 17:30-20:30 א 15.12.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ח.בניה 12:30-14:30 א מר גובר שלומי הרצאה 10 11
304 חומרים 11:30-13:30 ב
304 חומרים 11:30-13:30 ד
304 חומרים 14:30-16:30 ב מר גובר שלומי תרגול 11
401 חומרים 14:30-16:30 ד
 
        מר גובר שלומי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 הפולטה למתמטיקה, הטכניון י. פינצ'ובר, י. רובינשטיין מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
1995 הפקולטה למתמטיקה , הטכניון ס. זעפרני, א. פינקוס טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:44:37