מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה  ב - 104168 (Previous)

104168 - אלגברה ב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה א' ו -    
 
  104173 אלגברה ליניארית ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104174 אלגברה ליניארית במ'      


תכונות וחישוב הדטרמיננטה. המטריצה הצמודה. סכומים ישרים והטלות. תתי מרחבים אינווריאנטים, מרחבי מנה. חוג הפולינומים: שורשים ופריקות, אלגוריתם אוקלידס. הפולינומים המינימלי והאופייני ומשפט קיילי המילטון. הפרוק הפרימרי. קיום יחידות צורת ג'ורדן. מכפלה פנימית ואי שוויון קושי שוורץ. ניצבות, בסיס אורתונורמלי ותהליך גרם-שמידט. דואליות, משפט ריס, האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמלים. לכסון והפרוק ספקטרלי. הפרוק הפולרי. תבניות בילינאריות וריבועיות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
163
164
165
חדרי זום
חדרי זום
חדרי זום
09:00-12:00 ו 12.02.2021 א
167
168
169
חדרי זום
חדרי זום
חדרי זום
09:00-12:00 א 14.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
509 אמדו 10:30-12:30 א ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 10 11
232 אמדו 10:30-12:30 ד
231 אמדו 10:30-12:30 ג מר צורני אלעד תרגול 11
 
        ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 23/04/2021 בשעה 12:17:35