מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה  ב - 104168 (Current)

104168 - אלגברה ב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104066 אלגברה א' ו -    
 
  104173 אלגברה ליניארית ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104174 אלגברה במ'      


תכונות וחישוב הדטרמיננטה. המטריצה הצמודה. סכומים ישרים והטלות. תתי מרחבים אינווריאנטים, מרחבי מנה. חוג הפולינומים: שורשים ופריקות, אלגוריתם אוקלידס. הפולינומים המינימלי והאופייני ומשפט קיילי המילטון. הפרוק הפרימרי. קיום יחידות צורת ג'ורדן. מכפלה פנימית ואי שוויון קושי שוורץ. ניצבות, בסיס אורתונורמלי ותהליך גרם-שמידט. דואליות, משפט ריס, האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמלים. לכסון והפרוק ספקטרלי. הפרוק הפולרי. תבניות בילינאריות וריבועיות.


הערות
מתרגל אחראי: רן קירי
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
802
803
805
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 12.07.2022 א
      ד 19.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
603 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 10 11
603 אולמן 08:30-10:30 ה
305 אולמן 16:30-18:30 ב מר צורני אלעד תרגול 11
 
603 אולמן 10:30-12:30 א ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 10 12
603 אולמן 08:30-10:30 ה
303 אולמן 12:30-14:30 ה מר קירי רן תרגול 12
 
        ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר גורביץ מקסים הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 23/05/2022 בשעה 21:27:03