מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה  ב - 104168 (Current)

104168 - אלגברה ב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה א' ו -    
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
 
  104173 אלגברה ליניארית ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104174 אלגברה ליניארית במ'      


תכונות וחישוב הדטרמיננטה. המטריצה הצמודה. סכומים ישרים והטלות. תתי מרחבים אינווריאנטים, מרחבי מנה. חוג הפולינומים: שורשים ופריקות, אלגוריתם אוקלידס. הפולינומים המינימלי והאופייני ומשפט קיילי המילטון. הפרוק הפרימרי. קיום יחידות צורת ג'ורדן. מכפלה פנימית ואי שוויון קושי שוורץ. ניצבות, בסיס אורתונורמלי ותהליך גרם-שמידט. דואליות, משפט ריס, האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמלים. לכסון והפרוק ספקטרלי. הפרוק הפולרי. תבניות בילינאריות וריבועיות.


הערות
מתרגל אחראי: מר עמית ויינטראוב.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 12.07.2020 א
  ג 20.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
205 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 10 11
205 אולמן 11:30-13:30 ה
213 אולמן 16:30-18:30 ג מר וינטראוב עמית תרגול 11
 
205 אולמן 10:30-12:30 ג ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 10 12
205 אולמן 11:30-13:30 ה
203 אולמן 10:30-12:30 ד גב פת ניקה תרגול 12
 
        ד"ר חנבסקי מיכאל הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:07:12