מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104066 אלגברה א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104167 אלגברה א      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
מתרגלת אחראית: ד"ר עליזה מלק.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 05.07.2021 א
  א 17.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
804 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 11
804 אולמן 14:30-16:30 ג
606 אולמן 16:30-18:30 ב ד"ר מלק עליזה תרגול 11
606 אולמן 16:30-17:30 ד
 
804 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 12
804 אולמן 14:30-16:30 ג
606 אולמן 09:30-10:30 ב מר דולב אור תרגול 12
606 אולמן 10:30-12:30 ד
 
804 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 13
804 אולמן 14:30-16:30 ג
  אולמן 09:30-10:30 ד גב מעין הילה תרגול 13
605 אולמן 10:30-12:30 ה
 
804 אולמן 14:30-16:30 א ד"ר סאלח פתחי הרצאה 10 14
804 אולמן 14:30-16:30 ג
703 אולמן 12:30-14:30 ג גב אבידן דניאלה תרגול 14
703 אולמן 11:30-12:30 ה
 
        ד"ר סאלח פתחי הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 14/05/2021 בשעה 23:04:55