מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות מכילים


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
תר 32+31- ברישום מוצעים למסלולי
מתמטיקה.
קב 40- עבור נוער בלבד.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 09.02.2020 א
  ד 04.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 12:30-14:30 א הרצאה 10 11
6 קאהן 12:30-14:30 ג
701 אולמן 10:30-12:30 ב תרגול 11
705 אולמן 09:30-10:30 ד
 
6 קאהן 12:30-14:30 א הרצאה 10 12
6 קאהן 12:30-14:30 ג
704 אולמן 14:30-16:30 ב תרגול 12
705 אולמן 10:30-11:30 ד
 
6 קאהן 12:30-14:30 א הרצאה 10 13
6 קאהן 12:30-14:30 ג
801 אולמן 09:30-10:30 ב תרגול 13
801 אולמן 08:30-10:30 ה
 
6 קאהן 12:30-14:30 א הרצאה 10 14
6 קאהן 12:30-14:30 ג
306 אולמן 14:30-15:30 ב תרגול 14
306 אולמן 12:30-14:30 ה
 
309 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 20 21
309 אולמן 12:30-14:30 ג
303 אולמן 10:30-12:30 ב תרגול 21
303 אולמן 09:30-10:30 ד
 
309 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 20 22
309 אולמן 12:30-14:30 ג
601 אולמן 14:30-16:30 ב תרגול 22
601 אולמן 10:30-11:30 ד
 
309 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 20 23
309 אולמן 12:30-14:30 ג
602 אולמן 14:30-15:30 ב תרגול 23
601 אולמן 12:30-14:30 ה
 
309 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 20 24
309 אולמן 12:30-14:30 ג
304 אולמן 08:30-10:30 ב תרגול 24
304 אולמן 16:30-17:30 ד
 
100 הנ.מזון 12:30-14:30 א הרצאה 30 31
100 הנ.מזון 12:30-14:30 ג
301 אולמן 15:30-16:30 ב תרגול 31
301 אולמן 10:30-12:30 ד
 
100 הנ.מזון 12:30-14:30 א הרצאה 30 32
100 הנ.מזון 12:30-14:30 ג
306 אולמן 15:30-16:30 ב תרגול 32
302 אולמן 10:30-12:30 ד
 
100 הנ.מזון 12:30-14:30 א הרצאה 30 33
100 הנ.מזון 12:30-14:30 ג
303 אולמן 16:30-17:30 א תרגול 33
301 אולמן 08:30-10:30 ד
 
100 הנ.מזון 12:30-14:30 א הרצאה 30 34
100 הנ.מזון 12:30-14:30 ג
306 אולמן 16:30-17:30 א תרגול 34
306 אולמן 08:30-10:30 ד
 
          הרצאה 40 40
          תרגול 40


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:35:21