מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה א" - 104166 (Current)

104166 - אלגברה א'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות מכילים


הגדרת המושג שדה ודוגמאות לשדות, בפרט שדות סופיים (מודולו p). מספרים מרוכבים ופולינומים במספרים מרוכבים. מטריצות ופעולות חשבון בין מטריצות. פעולות אלמנטריות על שורות מטריצה ומטריצות אלמנטריות, דרוג מטריצות. מערכות משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים ותתי מרחבים. תת המרחב הנפרש ע"י קבוצת וקטורים ואי תלות בין וקטורים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. מטריצות הפיכות. שינוי בסיס ומטריצת מעבר בין בסיסים. העתקות לינאריות מטריצה מיצגת של אופרטור לינארי ודמיון מטריצות. דטרמיננטים. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון אופרטורים ומטריצות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
====================================
תר 32+31- ברישום מוצעים למסלולי
מתמטיקה.
תר 23- בוטל עקב מיעוט משתתפים.
קב 40- עבור נוער בלבד.
מתרגלת אחראית: גב' גלית מזרחי.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 09.02.2020 א
  ד 04.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 11
206 רבין 12:30-14:30 ג
701 אולמן 10:30-12:30 ב גב פת ניקה תרגול 11
705 אולמן 09:30-10:30 ד
 
6 קאהן 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 12
206 רבין 12:30-14:30 ג
704 אולמן 14:30-16:30 ב מר רוזנברג שי תרגול 12
705 אולמן 10:30-11:30 ד
 
6 קאהן 12:30-14:30 א ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 10 14
206 רבין 12:30-14:30 ג
306 אולמן 14:30-15:30 ב גב מעין הילה תרגול 14
306 אולמן 12:30-14:30 ה
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 21
1 סגו 12:30-14:30 ג
303 אולמן 10:30-12:30 ב גב ולך מרים תרגול 21
303 אולמן 09:30-10:30 ד
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 22
1 סגו 12:30-14:30 ג
501 אולמן 14:30-16:30 ב מר נעמן צוריאל תרגול 22
501 אולמן 10:30-11:30 ד
 
1 ח.בניה 12:30-14:30 א ד"ר כהן יוסף הרצאה 20 23
1 סגו 12:30-14:30 ג
    14:30-15:30 ב תרגול 23
    12:30-14:30 ה
 
309 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח בנד רם הרצאה 30 31
309 אולמן 12:30-14:30 ג
202 אולמן 15:30-16:30 ב ד"ר קליינשטרן מיכל תרגול 31
301 אולמן 10:30-12:30 ד
 
309 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח בנד רם הרצאה 30 33
309 אולמן 12:30-14:30 ג
303 אולמן 16:30-17:30 א גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 33
301 אולמן 08:30-10:30 ד
 
309 אולמן 12:30-14:30 א פרופ/ח בנד רם הרצאה 30 34
309 אולמן 12:30-14:30 ג
306 אולמן 16:30-17:30 א ד"ר ח'רוף עזיז תרגול 34
306 אולמן 08:30-10:30 ד
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 40 40
          תרגול 40
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר דוד אופיר הרצאה 50 51
205 אולמן 12:30-14:30 ג
804 אולמן 09:30-10:30 ב גב מעין הילה תרגול 51
804 אולמן 08:30-10:30 ה
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר דוד אופיר הרצאה 50 52
205 אולמן 12:30-14:30 ג
304 אולמן 08:30-10:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 52
304 אולמן 16:30-17:30 ד
 
1 כימיה 12:30-14:30 א ד"ר דוד אופיר הרצאה 50 53
205 אולמן 12:30-14:30 ג
310 אולמן 15:30-16:30 ב גב מזרחי גלית תרגול 53
302 אולמן 10:30-12:30 ד
 
        ד"ר בן-דוד ניר הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:01:23