מקצוע מידע על מקצוע : משוואות דפרנציאליות רגילות ת" - 104135

104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת'
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה   (   מקצועות קדם
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו -    
  103015 השלמות מתמטיקה   ( או
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
) 104166 אלגברה א' ו -    
 
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'       מקצועות צמודים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מבוא, דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק, משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות ליניאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. מערכות של משוואות, מערכות אי-הומוגניות. יסודות התיאוריה האיכותית: מושג היציבות, מישור הפאזות. פתרון בעזרת טורי חזקות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 john wiley and sons inc. w.e.boyce and r.c. diprima elementary differential equations and boundary value problems

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:54:28