מקצוע מידע על מקצוע : משואות דיפרנציאליות רגילות/ח - 104131 (Current)

104131 - משואות דיפרנציאליות רגילות/ח
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2       מקצועות צמודים
  104014 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'      
  104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ'      
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'      
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
 
  104091 מתמטיקה 2 רפואה /ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104094 פרקים במתמטיקה לרפואנים 2      
 
  104035 משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'       מקצועות מכילים
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104003 ,104017,104018) ואחד מהמקצועות (104166 ,104019 ,104009 ,104006 ,104167 ,104016). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.


הערות
המקצוע הנ"ל אינו מיועד לסטודנטים
מהנ.חשמל,פיזיקה,ומדעי-המחשב
סטודנט שירשם למקצוע זה י ב ו ט ל
ע"י המערכת.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 12.02.2020 א
  ו 13.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
205 אולמן 10:30-12:30 ג   הרצאה 10 11
204 אולמן 12:30-13:30 א   תרגול 11
 
205 אולמן 10:30-12:30 ג   הרצאה 10 12
601 אולמן 15:30-16:30 א   תרגול 12
 
205 אולמן 10:30-12:30 ג   הרצאה 10 13
601 אולמן 08:30-09:30 ה   תרגול 13
 
310 אולמן 14:30-16:30 ד   הרצאה 20 21
601 אולמן 12:30-13:30 א   תרגול 21
 
310 אולמן 14:30-16:30 ד   הרצאה 20 22
602 אולמן 08:30-09:30 ה   תרגול 22
 
310 אולמן 14:30-16:30 ד   הרצאה 20 23
602 אולמן 15:30-16:30 ב   תרגול 23
 
805 אולמן 14:30-16:30 ד   הרצאה 30 31
301 אולמן 12:30-13:30 ב   תרגול 31
 
805 אולמן 14:30-16:30 ד   הרצאה 30 32
303 אולמן 15:30-16:30 א   תרגול 32


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:18:26