מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1מ" - 104031 (Plans)

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      


שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 40+30+10- מוצעים לסטו.חדשים מתקבלי
חורף מהנ.חשמל,חשמל-פיסיקה וחינוך חש'
תר 32+31- ברישום המוקדם מוצעים לחדשים
מפיזיקה + חשמל-פיזיקה.
הר 60+50+20- ברישום המוקדם מוצעים ל-
חדשים מ- מדעי המחשב, מחשב-פיסיקה
ביו-רפואה-פיזיקה,הנ.נתונים ומידע
חומרים-פיזיקה וחינוך מדעי-המחשב -
לוקחי המקצוע.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 א הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ד
    08:30-10:30 ב תרגול 11
    09:30-10:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ד
    08:30-10:30 ג תרגול 12
    11:30-12:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 10 13
    10:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ב תרגול 13
    14:30-16:30 ג
 
    12:30-14:30 א הרצאה 10 14
    10:30-12:30 ד
    16:30-17:30 א תרגול 14
    10:30-12:30 ג
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 20 21
    10:30-12:30 ה
    14:30-15:30 א תרגול 21
    10:30-12:30 ד
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 20 22
    10:30-12:30 ה
    14:30-16:30 א תרגול 22
    14:30-15:30 ג
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 31
    10:30-12:30 ד
    09:30-10:30 ג תרגול 31
    10:30-12:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 32
    10:30-12:30 ד
    09:30-10:30 ג תרגול 32
    10:30-12:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 33
    10:30-12:30 ד
    12:30-14:30 ב תרגול 33
    08:30-09:30 ג
 
    12:30-14:30 א הרצאה 30 34
    10:30-12:30 ד
    14:30-16:30 ב תרגול 34
    15:30-16:30 ג
 
    12:30-14:30 א הרצאה 40 41
    10:30-12:30 ד
    08:30-10:30 ב תרגול 41
    09:30-10:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 40 42
    10:30-12:30 ד
    16:30-17:30 ב תרגול 42
    14:30-16:30 ג
 
    12:30-14:30 א הרצאה 40 43
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 ג תרגול 43
    12:30-14:30 ה
 
    12:30-14:30 א הרצאה 40 44
    10:30-12:30 ד
    11:30-12:30 ג תרגול 44
    12:30-14:30 ה
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 50 51
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 א תרגול 51
    11:30-12:30 ד
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 50 52
    08:30-10:30 ה
    10:30-12:30 ג תרגול 52
    11:30-12:30 ד
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 50 53
    08:30-10:30 ה
    15:30-16:30 א תרגול 53
    08:30-10:30 ג
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 50 54
    08:30-10:30 ה
    15:30-16:30 א תרגול 54
    08:30-10:30 ג
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 60 61
    10:30-12:30 ה
    16:30-17:30 ב תרגול 61
    10:30-12:30 ד
 
    08:30-10:30 ג הרצאה 60 62
    10:30-12:30 ה
    14:30-16:30 א תרגול 62
    10:30-11:30 ב


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:49:38