מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1מ" - 104031 (Previous)

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      


שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 40+30+10- מוצעים לסטו.חדשים מתקבלי
חורף מהנ.חשמל,חשמל-פיסיקה וחינוך חש'
תר 32+31- ברישום המוקדם מוצעים לחדשים
מפיזיקה + חשמל-פיזיקה.
הר 60+50+20- ברישום המוקדם מוצעים ל-
חדשים מ- מדעי המחשב, מחשב-פיסיקה
ביו-רפואה-פיזיקה,הנ.נתונים ומידע
חומרים-פיזיקה וחינוך מדעי-המחשב -
לוקחי המקצוע.
מתרגלת אחראית:גב' יוליה פייגין-קצוב.
תר 61- בוטל עקב מיעוט משתתפים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
102
103
104
200
201
202
203
204
205
300
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
500
501
502
503
504
505
506
600
601
602
603
604
605
606
700
701
702
703
704
705
707
708
800
801
802
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 04.02.2020 א
100
101
102
103
104
105
200
201
202
203
204
205
214
300
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
312
500
501
502
503
504
505
506
507
600
607
706
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 01.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 12:30-14:30 א ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 11
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
705 אולמן 08:30-10:30 ב גב פת ניקה תרגול 11
505 אולמן 09:30-10:30 ה
 
233 אמדו 12:30-14:30 א ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 12
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
504 אולמן 08:30-10:30 ג גב פת ניקה תרגול 12
505 אולמן 11:30-12:30 ה
 
233 אמדו 12:30-14:30 א ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 13
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
301 אולמן 16:30-17:30 ב ד"ר גורליק אירנה תרגול 13
301 אולמן 14:30-16:30 ג
 
233 אמדו 12:30-14:30 א ד"ר שקד-מונדרר נעמי הרצאה 10 14
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
302 אולמן 16:30-17:30 א גב אביטל רבקה תרגול 14
302 אולמן 10:30-12:30 ג
 
233 אמדו 08:30-10:30 ג ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 21
1 סגו 10:30-12:30 ה
303 אולמן 14:30-15:30 א ד"ר קליס אולג תרגול 21
303 אולמן 10:30-12:30 ד
 
233 אמדו 08:30-10:30 ג ד"ר קליינשטרן מיכל הרצאה 20 22
1 סגו 10:30-12:30 ה
302 אולמן 14:30-16:30 א מר גייבה יורי תרגול 22
303 אולמן 14:30-15:30 ג
 
250 דייויס 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 30 31
250 דייויס 10:30-12:30 ד
303 אולמן 09:30-10:30 ג גב אבירם אפרת תרגול 31
303 אולמן 10:30-12:30 ה
 
250 דייויס 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 30 32
250 דייויס 10:30-12:30 ד
306 אולמן 09:30-10:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 32
307 אולמן 10:30-12:30 ה
 
250 דייויס 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 30 33
250 דייויס 10:30-12:30 ד
103 אולמן 12:30-14:30 ב מר אלון ליאור תרגול 33
103 אולמן 08:30-09:30 ג
 
250 דייויס 12:30-14:30 א ד"ר רבייב דניאל הרצאה 30 34
250 דייויס 10:30-12:30 ד
302 אולמן 14:30-16:30 ב מר גייבה יורי תרגול 34
303 אולמן 15:30-16:30 ג
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 40 41
309 אולמן 10:30-12:30 ד
801 אולמן 08:30-10:30 ב מר קסיס אמיר תרגול 41
231 אמדו 09:30-10:30 ה
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 40 42
309 אולמן 10:30-12:30 ד
231 אמדו 16:30-17:30 ב מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 42
701 אולמן 14:30-16:30 ג
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 40 43
309 אולמן 10:30-12:30 ד
231 אמדו 11:30-12:30 ג ד"ר מרקוס לודמילה תרגול 43
303 אולמן 12:30-14:30 ה
 
202 אולמן 12:30-14:30 א ד"ר קופרמן אלכסנדר הרצאה 40 44
309 אולמן 10:30-12:30 ד
306 אולמן 11:30-12:30 ג גב פייגין-קצוב יוליה תרגול 44
307 אולמן 12:30-14:30 ה
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 51
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
303 אולמן 10:30-12:30 א גב אבירם אפרת תרגול 51
504 אולמן 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 52
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
704 אולמן 10:30-12:30 ג גב שמן ליטל תרגול 52
705 אולמן 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 53
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
304 אולמן 15:30-16:30 א ד"ר קליס אולג תרגול 53
304 אולמן 08:30-10:30 ג
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב ד"ר צנזור אביב הרצאה 50 54
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
301 אולמן 15:30-16:30 א ד"ר פרומקין ולרי תרגול 54
301 אולמן 08:30-10:30 ג
 
202 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 61
202 אולמן 10:30-12:30 ה
    16:30-17:30 ב תרגול 61
    10:30-12:30 ד
 
202 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 62
202 אולמן 10:30-12:30 ה
504 אולמן 14:30-16:30 א מר עבד אלפתאח אחסאן תרגול 62
501 אולמן 10:30-11:30 ב
 
202 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר דמיטריוק אלון הרצאה 60 69
202 אולמן 10:30-12:30 ה
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט

נערך בתאריך 06/04/2020 בשעה 15:53:14