מקצוע מידע על מקצוע : חשבון אינפיניטסימלי 1מ" - 104031 (Current)

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ'
נקודות
זיכוי
5.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      


שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות ורציפות במידה שווה של פונקציות של משתנה יחיד. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 40+30+10- עבור סטו. חדשים מתקבלי
חורף מהנ.חשמל,חשמל-פיסיקה וחינוך חש'
תר 32+31- ברישום המוקדם מוצעים לחדשים
מפיזיקה + חשמל-פיזיקה.
הר 60+50+20- ברישום המוקדם עבור חדשים
מהמסלולים: מדעי המחשב, מחשב-פיסיקה
ביו-רפואה-פיזיקה,הנ.נתונים ומידע
חומרים-פיזיקה וחינוך מדעי-המחשב -
לוקחי המקצוע.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 04.02.2020 א
  א 01.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
250 דייויס 12:30-14:30 א הרצאה 10 11
250 דייויס 10:30-12:30 ד
705 אולמן 08:30-10:30 ב תרגול 11
601 אולמן 09:30-10:30 ה
 
250 דייויס 12:30-14:30 א הרצאה 10 12
250 דייויס 10:30-12:30 ד
604 אולמן 08:30-10:30 ג תרגול 12
604 אולמן 11:30-12:30 ה
 
250 דייויס 12:30-14:30 א הרצאה 10 13
250 דייויס 10:30-12:30 ד
301 אולמן 16:30-17:30 ב תרגול 13
301 אולמן 14:30-16:30 ג
 
250 דייויס 12:30-14:30 א הרצאה 10 14
250 דייויס 10:30-12:30 ד
302 אולמן 16:30-17:30 א תרגול 14
302 אולמן 10:30-12:30 ג
 
233 אמדו 08:30-10:30 ג הרצאה 20 21
1 סגו 10:30-12:30 ה
303 אולמן 14:30-15:30 א תרגול 21
303 אולמן 10:30-12:30 ד
 
233 אמדו 08:30-10:30 ג הרצאה 20 22
1 סגו 10:30-12:30 ה
302 אולמן 14:30-16:30 א תרגול 22
303 אולמן 14:30-15:30 ג
 
310 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 30 31
305 אולמן 10:30-12:30 ד
303 אולמן 09:30-10:30 ג תרגול 31
303 אולמן 10:30-12:30 ה
 
310 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 30 32
305 אולמן 10:30-12:30 ד
306 אולמן 09:30-10:30 ג תרגול 32
307 אולמן 10:30-12:30 ה
 
310 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 30 33
305 אולמן 10:30-12:30 ד
1 קאהן 12:30-14:30 ב תרגול 33
641 דייויס 08:30-09:30 ג
 
310 אולמן 12:30-14:30 א הרצאה 30 34
305 אולמן 10:30-12:30 ד
302 אולמן 14:30-16:30 ב תרגול 34
303 אולמן 15:30-16:30 ג
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א הרצאה 40 41
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
640 דייויס 08:30-10:30 ב תרגול 41
231 אמדו 09:30-10:30 ה
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א הרצאה 40 42
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
231 אמדו 16:30-17:30 ב תרגול 42
701 אולמן 14:30-16:30 ג
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א הרצאה 40 43
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
231 אמדו 11:30-12:30 ג תרגול 43
303 אולמן 12:30-14:30 ה
 
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 א הרצאה 40 44
280 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד
306 אולמן 11:30-12:30 ג תרגול 44
307 אולמן 12:30-14:30 ה
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב הרצאה 50 51
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
303 אולמן 10:30-12:30 א תרגול 51
703 אולמן 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב הרצאה 50 52
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
704 אולמן 10:30-12:30 ג תרגול 52
705 אולמן 11:30-12:30 ד
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב הרצאה 50 53
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
304 אולמן 15:30-16:30 א תרגול 53
304 אולמן 08:30-10:30 ג
 
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ב הרצאה 50 54
280 בנ.מאייר 08:30-10:30 ה
301 אולמן 15:30-16:30 א תרגול 54
301 אולמן 08:30-10:30 ג
 
202 אולמן 08:30-10:30 ג הרצאה 60 61
202 אולמן 10:30-12:30 ה
505 אולמן 16:30-17:30 ב תרגול 61
231 אמדו 10:30-12:30 ד
 
202 אולמן 08:30-10:30 ג הרצאה 60 62
202 אולמן 10:30-12:30 ה
504 אולמן 14:30-16:30 א תרגול 62
501 אולמן 10:30-11:30 ב


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2018 , 2018/2019 קיץ תשע"ט
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:18:01