מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות - 104030 (Current)

104030 - מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'       מקצועות קדם
 
  104223 מד"ח וטורי פוריה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104213 משוואות דיפרנציאליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות      
  104218 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'      
  104219 משואות דיפרנציאליות חלקיות אוויר      
  104220 משוואות דפרנציאליות חלקיות ת'      
  104228 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'      


משוואות לינאריות וקוואזי-לינאריות מסדר ראשון - פתרון בעית התחלה באמצעות שיטת הקווים האופייניים. משוואת הגלים במקדמים קבועים, המשוואה הלא-הומגנית, הבעיה המעורבת, פתרון בעזרת טורי פוריה, קרקטריסטיקות עבור משוואות קוואזי-לינאריות בשני משתנים, מיון משוואות מסדר שני וצורות קנוניות, מוצגות היטב, משפט קושי-קובלבסקי (ללא הוכחה), הדוגמה של האנס לוי (ללא הוכחה), פונקציות הרמוניות: תכונת הממוצע ועיקרון המכסימום, פונקצית גרין, גרעין פואסון, פתרון בעית דיריכלה באמצעות שיטת perron, הפתרון היסודי של משוואת החום, בעית התחלה במרחב כולו, עיקרון המכסימום החלש, יחידות הפתרון החסום לבעית התחלה במרחב כולו, הבעיה המעורבת בפס אינסופי, משוואת הגלים במימד n: שיטת הממוצעים הספריים, הפתרון במימד 3, הפתרון במימד 2.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 06.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
703 אולמן 11:30-12:30 א פרופ. שפריר איתי הרצאה 10 11
703 אולמן 09:30-10:30 ג
703 אולמן 09:30-10:30 ה
703 אולמן 14:30-15:30 ה מר תבור בר תרגול 11

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 13:31:12