מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה ליניארית מ" - 104019 (Plans)

104019 - אלגברה ליניארית מ'
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104006 אלגברה לינארית       מקצועות מכילים
  104016 אלגברה 1/מורחב      
  104166 אלגברה א'      
  104167 אלגברה א      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 3.5 שעות. שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. מטריצה הפיכה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
משך ההרצאות בפועל 3.5 שעות בלבד.
הר 10- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
אזרחית וסביבתית,מיפוי והנ.סביבה.
הר 20- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
הנ.כימית, הנ.ביוכימית,ביולוגיה
כימיה וביוכימיה מולקולרית.
הר 30- מוצעת לסטודנטים חדשים מ-
הנ.אוויר', הנ.חומרים,חומרים-כימיה
חומרים-ביולוגיה, חומרים-רפואה -
ביוטכנולוגיה ומזון וכן עבור ביוכימית
המורשים לקחת פיסיקה 1 ( 114051 ).


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 א הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ב   תרגול 11
 
    11:30-13:30 א הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ב   תרגול 12
 
    11:30-13:30 א הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ד
    14:30-16:30 ג   תרגול 13
 
    11:30-13:30 א הרצאה 10 14
    08:30-10:30 ד
    14:30-16:30 ב   תרגול 14
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 21
    08:30-10:30 ה
    11:30-13:30 א   תרגול 21
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 22
    08:30-10:30 ה
    11:30-13:30 א   תרגול 22
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 20 23
    08:30-10:30 ה
    08:30-10:30 ד   תרגול 23
 
    11:30-13:30 א הרצאה 30 31
    14:30-16:30 ג
    14:30-16:30 ב   תרגול 31
 
    11:30-13:30 א הרצאה 30 32
    14:30-16:30 ג
    14:30-16:30 ב   תרגול 32
 
    11:30-13:30 א הרצאה 30 33
    14:30-16:30 ג
    10:30-12:30 ד   תרגול 33
 
    11:30-13:30 א הרצאה 30 34
    14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ד   תרגול 34


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:08:57