מקצוע מידע על מקצוע : אלגברה 1/מורחב - 104016 (Plans)

104016 - אלגברה 1/מורחב
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104167 אלגברה א       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  104005 אלגברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  104006 אלגברה לינארית      
  104009 אלגברה ליניארית מ'      
  104019 אלגברה ליניארית מ'      
 
  104166 אלגברה א'       מקצועות מכילים
  104167 אלגברה א      


שדות, מספרים מרוכבים. וקטורים ב-3r מערכות משוואות לינאריות ומטריצות, שיטת החילוץ, מטריצה הפיכה, דטרמיננטים. מרחבים לינאריים, בסיס וממד. טרנספורמציות לינאריות, ייצוג ע"י מטריצות, דמיון. ערכים עצמיים, לכסון, משפט קיילי-המילטון, מרחבי מכפלה פנימית, (מושגים בסיסיים).


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עד 40 מוצעות להנ.חשמל
הר 10- עד 30 מוצעות לביו-רפואה ו-
ביו-רפואה-רפואה, וכן עבור מסלול
מערכות מידע שיבחרו לקחת .094345
קב 22+21- ברישום המוקדם עבורפיסיקה
וחשמל-פיסיקה.
קב 41- ברישום המוקדם להנ. מכונות.
הר 50- גם עבור מכונות,חומרים-פיסיקה
ביורפואה-פיסיקה וכן עבור סטודנטים
מחומרים-כימיה הבוחרים לקחת מקצוע זה.
קב 53- ברישום המוקדם עבור המסלולים:
חומרים-פיסיקה,ביו-רפו.פיסיקה ו-
חומרים-כימיה לוקחי הקורס.
הר 60- ברישום המוקדם מוצעת ל-
הנ.תעשיה וניהול ומערכות מידע.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א סמסטר בתכנון
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א הרצאה 10 11
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ג   תרגול 11
 
    14:30-16:30 א הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 12
 
    14:30-16:30 א הרצאה 10 13
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ב   תרגול 13
 
    14:30-16:30 א הרצאה 10 14
    08:30-10:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 14
 
    14:30-16:30 א הרצאה 20 21
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ב   תרגול 21
 
    14:30-16:30 א הרצאה 20 22
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ב   תרגול 22
 
    14:30-16:30 א הרצאה 20 23
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ג   תרגול 23
 
    14:30-16:30 א הרצאה 20 24
    08:30-10:30 ד
    14:30-16:30 ב   תרגול 24
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 31
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ג   תרגול 31
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 32
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ה   תרגול 32
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 33
    08:30-10:30 ד
    08:30-10:30 ה   תרגול 33
 
    14:30-16:30 א הרצאה 30 34
    08:30-10:30 ד
    12:30-14:30 ב   תרגול 34
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 41
    08:30-10:30 ה
    12:30-14:30 א   תרגול 41
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 42
    08:30-10:30 ה
    14:30-16:30 א   תרגול 42
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 43
    08:30-10:30 ה
    08:30-10:30 ג   תרגול 43
 
    08:30-10:30 ב הרצאה 40 44
    08:30-10:30 ה
    14:30-16:30 א   תרגול 44
 
    11:30-13:30 א הרצאה 50 51
    14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ה   תרגול 51
 
    11:30-13:30 א הרצאה 50 52
    14:30-16:30 ג
    14:30-16:30 ב   תרגול 52
 
    11:30-13:30 א הרצאה 50 53
    14:30-16:30 ג
    14:30-16:30 ב   תרגול 53
 
    11:30-13:30 א הרצאה 60 61
    14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ד   תרגול 61
 
    11:30-13:30 א הרצאה 60 62
    14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ד   תרגול 62
 
    11:30-13:30 א הרצאה 60 63
    14:30-16:30 ג
    08:30-10:30 ה   תרגול 63


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית, כרכים 7-2
חובה האוניברסיטה הפתוחה   אלגברה לינארית 2, יחידות 3-1

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 22:33:39