מקצוע מידע על מקצוע : חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 - 104003 (Previous)

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  103015 השלמות מתמטיקה       מקצועות קדם
 
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'      
  104087 מתמטיקה 1 רפואה      
  104090 מתמטיקה למדעי החיים      
  104093 פרקים במתמטיקה לרפואנים 1      
  104195 חשבון אינפיניטסימלי 1      
 
  104010 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'       מקצועות מכילים
  104012 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'      
  104017 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ'      
  104018 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'      


המספרים הממשיים. פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. סדרות וטורים אינסופיים של מספרים ממשיים. טורי חזקות.


הערות
יש להרשם אך ורק לקבוצה בה תוכל/י
להשתתף. במקרה של חוסר מקום בכיתה,
סטודנטים לא יורשו להשתתף בתרגיל או
בהרצאה שאינם רשומים אליהם.
הר 10- עבור הנ.אזרחית והנ.מיפוי.
הר 20- מוצעת לסטו.מהנ.ביוכימית+
הנ.כימית+הנ.ביוטכ. ומזון.
הר 30- מוצעת לסטו. מהנ.סביבה+ביולוגיה
ביוכימיה מולקולרית, כימיה, וכן עבור
חדשים ממסלול ביוכימית המורשים לקחת
פיסיקה 1 ( 114051 )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
לנוחיותכם נפתחה הרצאה חדשה 40 מקבילה
להרצאה .30
====================================
מתרגלת אחראית: גב' רבקה אביטל.
תר 22- בוטל עקב מיעוט משתתפים.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
601
602
604
605
701
702
703
704
705
707
708
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
17:00-20:00 ג 04.02.2020 א
601
701
702
703
704
705
800
801
802
803
804
805
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 01.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
305 אולמן 13:30-15:30 א ד"ר פוסטילניק יבגני הרצאה 10 11
233 אמדו 08:30-10:30 ה
502 אולמן 08:30-10:30 ב גב שפירא איריס תרגול 11
 
305 אולמן 13:30-15:30 א ד"ר פוסטילניק יבגני הרצאה 10 12
233 אמדו 08:30-10:30 ה
803 אולמן 12:30-14:30 ב גב שפירא איריס תרגול 12
 
305 אולמן 13:30-15:30 א ד"ר פוסטילניק יבגני הרצאה 10 13
233 אמדו 08:30-10:30 ה
704 אולמן 10:30-12:30 ד גב שפירא איריס תרגול 13
 
305 אולמן 13:30-15:30 א ד"ר פוסטילניק יבגני הרצאה 10 14
233 אמדו 08:30-10:30 ה
1 קאהן 16:30-18:30 ג מר יעקביאן אבירם תרגול 14
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 20 21
233 אמדו 10:30-12:30 ה
204 אולמן 12:30-14:30 ב מר יעקביאן אבירם תרגול 21
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 20 22
233 אמדו 10:30-12:30 ה
    12:30-14:30 ב   תרגול 22
 
205 אולמן 08:30-10:30 ג ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 20 23
233 אמדו 10:30-12:30 ה
502 אולמן 10:30-12:30 ד גב ליטבינוב גלינה תרגול 23
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 31
310 אולמן 10:30-12:30 ד
311 אולמן 14:30-16:30 א מר אברהם גרשון תרגול 31
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 32
310 אולמן 10:30-12:30 ד
302 אולמן 08:30-10:30 ג גב אביטל רבקה תרגול 32
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר פרס-הרי לידיה הרצאה 30 33
310 אולמן 10:30-12:30 ד
204 אולמן 14:30-16:30 א גב ליטבינוב גלינה תרגול 33
 
501 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר אגא נאדר הרצאה 40 41
505 אולמן 10:30-12:30 ד
          תרגול 41
 
        ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        ד"ר מרקוס לודמילה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:46:12