מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחקר בצועים למינהל עסקים - 094380

094380 - מבוא לחקר בצועים למינהל עסקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094459 סטטיסטיקה למינהל עסקים       מקצועות קדם
 
  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים      
  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול      


תכנון לינארי, פתרון גרפי, מחירי צל, ניתוח רגישות, משתנים שלמים, נהול פרויקטים, נהול מלאי, תורים, תורת ההחלטות.


נערך בתאריך 22/09/2020 בשעה 09:35:39