מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה דיסקרטית ת" - 094345 (Previous)

094345 - מתמטיקה דיסקרטית ת'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104286 קומבינטוריקה      
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234292 לוגיקה למדעי המחשב      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      
 
  094347 מתמטיקה דיסקרטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מושגי יסוד בלוגיקה ושיטות הוכחה מתמטיות. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, יחס שקילות, יחס סדר, פונקציות עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור. קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה, משוואות נסיגה.


הערות
תר 11+12- עבור חדשים מתקבלי חורף תש"ף
ממסלול הנדסת נתונים ומידע.
תגבור ינתן ביום ה 30 : 30-13 : 14
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדרבניין שעת בחינה יום תאריך מועד
201
202
203
204
205
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 א 16.02.2020 א
600
601
603
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ה 12.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
216 נהול 09:30-12:30 א פרופ/ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 11
201 אולמן 10:30-12:30 ג מר דין אורן תרגול 11
 
216 נהול 09:30-12:30 א פרופ/ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 12
424 בלומפילד 16:30-18:30 ד מר דין אורן תרגול 12
 
216 נהול 09:30-12:30 א פרופ/ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 10 13
601 אולמן 14:30-16:30 ג   תרגול 13
 
        פרופ/ח בביצ'נקו יעקב הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 29/05/2020 בשעה 23:56:51