מקצוע מידע על מקצוע : מודלים דינמיים בחקר ביצועים - 094333 (Current)

094333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094346 מתמטיקה דיסקרטית   (   מקצועות קדם
) 104020 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' ו -    
  094347 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
) 104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
 
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות צמודים
 
  034019 מערכות ליניאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  034032 מערכות ליניאריות מ'      
  044130 אותות ומערכות      
  044190 עקרונות במערכות לינאריות      
  044194 בקרה לינארית      
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח      
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת'      
  104213 משוואות דיפרנציאליות      
  104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א'      


הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות. משוואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. מערכות משואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. משואות ומערכות דיפרנציאליות לינאריות עם מקדמים קבועים. מבוא לתכנות דינמי. מבוא לתכנות בשלמים. מערכות יונימודולריות ושימושיהן. שיטת חתכי גומורי. שיטת סעף וחסום ויישומים.


הערות
קבוצה מספר 21 מבוטלת נא להרשם לאחרות
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 16.02.2020 א
  ו 13.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
112 נהול 15:30-18:30 א פרופ. און שמואל הרצאה 10 11
151 בלומפילד 13:30-14:30 ב גב לוקו ליאל תרגול 11
 
112 נהול 15:30-18:30 א פרופ. און שמואל הרצאה 10 12
708 אולמן 10:30-11:30 א גב לוקו ליאל תרגול 12
 
112 נהול 15:30-18:30 א פרופ. און שמואל הרצאה 10 13
153 בלומפילד 12:30-13:30 ג גב לוקו ליאל תרגול 13
 
        פרופ. און שמואל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:42:30