מקצוע מידע על מקצוע : מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים - 094314 (Current)

094314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094411 הסתברות ת'   (   מקצועות קדם
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  094411 הסתברות ת'   ( או
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
 
  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות צמודים
 
  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קורס זה עוסק בבנית מודלים מתמטיים של מערכות סטוכסטיות וכולל את מושגי היסוד של תורת התהליכים הסטוכסטיים. הקורס מתרכז בנושאים הבאים: שרשרות מרקוב, תהליכי פואסון והכללותיהם ותהליכי קפיצה מרקוביים (תהליכי לידה ומוות, תהליכי תורים מרקובים וכו').
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 18.02.2020 א
  ה 12.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
215 נהול 12:30-15:30 ב פרופ. מיטניק לאוניד הרצאה 10 11
9 בלומפילד 13:30-14:30 ה גב כרמלי ניצן תרגול 11
 
215 נהול 12:30-15:30 ב פרופ. מיטניק לאוניד הרצאה 10 12
215 נהול 09:30-10:30 ג גב כרמלי ניצן תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 17/11/2019 בשעה 14:37:28