מקצוע מידע על מקצוע : מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים - 094313 (Current)

094313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104019 אלגברה ליניארית מ'   (   מקצועות קדם
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
  104019 אלגברה ליניארית מ'   ( או
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 234221 מבוא למדעי המחשב נ' ו -    
 
  094312 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094380 מבוא לחקר בצועים למינהל עסקים      
  096609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות      
  096390 חקר ביצועים למהנדסים      
 
  094390 מבוא לשיטות כמותיות בניהול       מקצועות מכילים
  095606 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות      


מתודולוגיה של חקר ביצועים. תכנון לינארי. ניסוח בעיות שונות כבעיות בתכנון לינארי. אלגוריתמים לפתרון בעיות ת"ל, דואליות וניתוח פוסט-אופטימלי. תכנון בשלמים ושיטות סיעוף וחתכים. זרימה ברשתות, תורת המשחקים. תכנון דינמי. הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות.


הערות
משך ההרצאה בפועל 2.5 שעות בלבד.
מועדי בחינות 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 06.02.2020 א
  ה 05.03.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
216 נהול 09:30-12:30 ב פרופ"מ סבאח שהם הרצאה 10 11
151 בלומפילד 15:30-17:30 ה מר גור אייל תרגול 11
 
216 נהול 09:30-12:30 ב פרופ"מ סבאח שהם הרצאה 10 12
151 בלומפילד 12:30-14:30 ה גב שוסטרמן טל תרגול 12
 
216 נהול 09:30-12:30 ב פרופ"מ סבאח שהם הרצאה 10 13
527 בלומפילד 14:30-16:30 ד מר גור אייל תרגול 13
 
216 נהול 09:30-12:30 ב פרופ"מ סבאח שהם הרצאה 10 14
424 בלומפילד 09:30-11:30 ה גב שוסטרמן טל תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 19/09/2019 בשעה 05:34:30