מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות - 084737 (Current)

084737 - מערכות דינמיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח   (   מקצועות קדם
  104215 פונקציות מרוכבות א' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
 
  084730 מערכות דינמיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


אפיון של מערכות דינמיות, אפליקציה של התמרה לפלס, תגובת הלם, תגובת מדרגה, תגובת התדר, ייצוג על ידי פונקצית תמסורת, דיאגרמות בודה, מערכות לא מינימום פאזה, לינאריזציה, ייצוגים במרחב המצב, מטריצת המעבר, האסקפוננט המטריצי, טרנספורמציות קנוניות, יציבות ליאפונוב, קריטריון היציבות של ראוט-הורוביץ, בקירות וצפיות. ניסויי מעבדה.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 13.07.2020 א
  ה 17.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
235 ה.אויר 10:30-12:30 א פרופ/ח אידן משה הרצאה 10 11
    16:30-20:30 א מר נוסבוים אוריאל מעבדה 11
240 ה.אויר 13:30-14:30 א מר מודריק לירז תרגול 11
 
235 ה.אויר 10:30-12:30 א פרופ/ח אידן משה הרצאה 10 12
    08:30-12:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 12
149 ה.אויר 11:30-12:30 ג מר מודריק לירז תרגול 12
 
235 ה.אויר 10:30-12:30 א פרופ/ח אידן משה הרצאה 10 13
    08:30-12:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 13
    13:30-14:30 א   תרגול 13
 
235 ה.אויר 10:30-12:30 א פרופ/ח אידן משה הרצאה 10 14
    12:30-16:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 14
    11:30-12:30 ג   תרגול 14
 
235 ה.אויר 10:30-12:30 א פרופ/ח אידן משה הרצאה 10 15
    12:30-16:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 15
    13:30-14:30 א   תרגול 15
 
235 ה.אויר 10:30-12:30 א פרופ/ח אידן משה הרצאה 10 16
    16:30-20:30 ה מר נוסבוים אוריאל מעבדה 16
    11:30-12:30 ג   תרגול 16

נערך בתאריך 19/02/2020 בשעה 11:31:51