מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה - 084225

084225 - דינמיקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  084505 מכניקת המוצקים   (   מקצועות קדם
  084506 מכניקת מוצקים ו -    
  104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
 
  034010 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  084223 דינמיקה מ'      
  084228 דינמיקה מ      


קינמטיקה של חלקיקים במערכות ייחוס אינרציאליות ומואצות, עבודה, אנרגיה, תקיפה ותנע, תנועות פלנטריות, מערכת חלקיקים, קינמטיקה של גוף קשיח, טנסור האינרציה, משואות אוילר, תנועה ג'ירוסקופית, יציבות, תהודה וריסון, משואות לאגרנז'.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 30/05/2020 בשעה 00:11:47