מקצוע מידע על מקצוע : בקרה לינארית - 044194

044194 - בקרה לינארית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044190 עקרונות במערכות לינאריות       מקצועות קדם
 
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  090301 תיאוריות בקרה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות מכילים
  094341 מערכות בקרה לינאריות      


מבוא: הגדרת בעית הבקרה (ויסות, עקיבה). מבנים אפשריים לפתרון בעית הבקרה (בקרה טורית, בקרה בחוג המשוב, בקרה בהיזון קדימה) ספציפיקציות (אפיינים) וקריטריונים למערכות בקרה (בתחום הזמן ובתחום התדר).
תורת המשוב: המשוב כמשפר תכונות היציבות, המשוב כמדכא הפרעות חיצוניות, המשוב כמגן בפני שינויי פרמטרים, השפעת רעש המדידה על המערכת. פונקציות רגישות בתדר אפס ובתדרים אחרים. לינאריזציה ובקרה לינארית: לינאריזציה מסביב לנקודת מצב מתמיד ונקודת שווי משקל. יציבות ובקרה מקומית. תובאנה דוגמאות פיסיקליות מתחומים שונים כגון בקרה וניווט של כלי טיס, בקרת תהליכים ובקרת מערכות אלקטרומכניות.
שיטות גרפיות לניתוח מערכות בקרה: קריטריון נייקויסט, עקומי בודה, שרטוטי root locus, משוב פלט ורשתות תיקון. שיטות תכנון מערכות בקרה באמצעות משואות מצב: תכנון מערכות בקרה בעזרת משוב מצב, הזזת קטבים תכנון משחזר מצב. תכנון משחזר מצב ומקום קטבי השחזור, סגירת חוג הבקרה בעזרת משחזר מצב ומשוב מצב. הרחבת מרחב המצב לקבלת משוב הכולל אינטגרציה טהורה. מבוא לקריטריונים ריבועיים כמכשיר לתכנון משוב מצב ומשחזר מצב.


נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:29:56