מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות במערכות לינאריות - 044190

044190 - עקרונות במערכות לינאריות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
 
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים       מקצועות מכילים
  094341 מערכות בקרה לינאריות      


תאור מערכות במרחב המצב. לינאריות. פתרון משוואות מצב (דיסקרטיות ורציפות). מצבים הניתנים להשגה. מצבים הניתנים להבחנה. תאור מערכות ע"פ קשרי קלט פלט. צמצום מרחב המצב. מערכות מינימליות. מערכות שקולות. בעית הריאליזציה ופתרונה. צורות קנוניות. יציבות. תת מרחב יציב ובלתי יציב. משוב מצב ומיקום קטבים, אובזרבר מצב ומיקום.


נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:00:32