מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ליניאריות מ" - 034032

034032 - מערכות ליניאריות מ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104016 אלגברה 1/מורחב   (   מקצועות קדם
) 104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
 
  034010 דינמיקה       מקצועות צמודים
 
  034019 מערכות ליניאריות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044130 אותות ומערכות      
  084711 מערכות דינמיות      
  084730 מערכות דינמיות      
  094323 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      
  094333 מודלים דינמיים בחקר ביצועים      


מבוא-אותות ומערכות, אלגברה לינארית - רענון, מידול מערכות. מרחב המצב - מערכות רציפות ובדידות, מימושים קנוניים, ליניאריזציה, פונקציות של מטריצות, פתרון משואות מצב בציר הזמן, אופני תנועה, תגובת הלם, שחזור תנאי התחלה, מערכות דגימה. פתרון משוואות המצב באמצעות התמרות - התמרת לפלס, התמרת z, התמרת פוריה. אינטגרל וסכום הקונבולציה, מטריצות תמסורת, נורמים של אותות ומערכות, חיבורים של מערכות, יציבות מערכות, תגובת התדר של מערכות ליניאריות,תאורים גרפיים, אנליזה מודאלית של מערכות מכניות תונדות.


הערות
נפתח עי מדור מעקב


מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' א גוטמן פר אולוף הרצאה 80 86
        פרופ' א גוטמן פר אולוף תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 16/12/2019 בשעה 10:16:40