מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה - 034010 (Current)

034010 - דינמיקה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034028 מכניקת מוצקים 1   (   מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
  114071 פיסיקה 1מ ו -    
) 334222 יסודות הביומכניקה ו -    
  084505 מכניקת המוצקים   ( או
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  015011 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  074008 דינמיקה      
  084225 דינמיקה      
  334334 מבוא לביומכניקה של תנועה      
  335334 מבוא לביומכניקה של התנועה      


קינמטיקה: קינמטיקה של חלקיק, תאור תנועה בקואורדינטות שונות, מהירות זויתית, מערכת קוארדינטות נעה, מהירויות ותאוצות יחסיות, קינמטיקה של גוף קשיח. דינמיקה של חלקיק: פתרון משוואת תנועה במקרים שונים, שיטות אנרגיה, תנע ותקיפה. מערכת חלקיקים: משוואת התנועה, מרכז מסה, מאזני תנע קווי וזוויתי, כוח ומומנט שקול, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, מאזן אנרגיה ומערכות משמרות, התנגשויות. דינמיקה של גוף קשיח: טנזור אינרציה, תנע זויתי, אנרגיה קינטית, משוואת תנועה. מתקף, תנועה מישורית טהורה, תנועה מרחבית, איזון דינמי, משוואות טוילר, תופעות ג'ירוסקופיות.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.07.2020 א
  ב 12.10.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
6 קאהן 16:30-18:30 ב פרופ/ח סטרוסבצקי יולי הרצאה 10 11
6 קאהן 16:30-18:30 ד
  דייויס 12:30-14:30 א   תרגול 11
 
6 קאהן 16:30-18:30 ב פרופ/ח סטרוסבצקי יולי הרצאה 10 12
6 קאהן 16:30-18:30 ד
  דייויס 12:30-14:30 ג   תרגול 12
 
6 קאהן 16:30-18:30 ב פרופ/ח סטרוסבצקי יולי הרצאה 10 13
6 קאהן 16:30-18:30 ד
  דייויס 14:30-16:30 ג   תרגול 13
 
6 קאהן 16:30-18:30 ב פרופ/ח סטרוסבצקי יולי הרצאה 10 14
6 קאהן 16:30-18:30 ד
  דייויס 08:30-10:30 ד   תרגול 14
 
6 קאהן 16:30-18:30 ב פרופ/ח סטרוסבצקי יולי הרצאה 10 15
6 קאהן 16:30-18:30 ד
  דייויס 11:30-13:30 ה   תרגול 15

נערך בתאריך 23/01/2020 בשעה 06:47:43