מקצוע מידע על מקצוע : דינמיקה - 034010

034010 - דינמיקה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  034028 מכניקת מוצקים 1   (   מקצועות קדם
  104022 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו -    
  104131 משואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
) 114051 פיסיקה 1 ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
  114071 פיסיקה 1מ ו -    
) 334222 יסודות הביומכניקה ו -    
  084505 מכניקת המוצקים   ( או
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו -    
  104135 משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו -    
) 114071 פיסיקה 1מ ו -    
 
  015011 דינמיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  074008 דינמיקה      
  084225 דינמיקה      
  334334 מבוא לביומכניקה של תנועה      
  335334 מבוא לביומכניקה של התנועה      


קינמטיקה: קינמטיקה של חלקיק, תאור תנועה בקואורדינטות שונות, מהירות זויתית, מערכת קוארדינטות נעה, מהירויות ותאוצות יחסיות, קינמטיקה של גוף קשיח. דינמיקה של חלקיק: פתרון משוואת תנועה במקרים שונים, שיטות אנרגיה, תנע ותקיפה. מערכת חלקיקים: משוואת התנועה, מרכז מסה, מאזני תנע קווי וזוויתי, כוח ומומנט שקול, אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, מאזן אנרגיה ומערכות משמרות, התנגשויות. דינמיקה של גוף קשיח: טנזור אינרציה, תנע זויתי, אנרגיה קינטית, משוואת תנועה. מתקף, תנועה מישורית טהורה, תנועה מרחבית, איזון דינמי, משוואות טוילר, תופעות ג'ירוסקופיות.


הערות
נפתח עי מדור מעקב


מערכת שעות לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        ד"ר ספדי מחמוד הרצאה 80 86
        ד"ר ספדי מחמוד תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט

נערך בתאריך 21/10/2019 בשעה 05:23:53